Honda CRV Shop Manual 1997 2002 (10) PDF | Page 11

)DQ?&RQWUROV
?????
)DQ?&RQW UROV
&RPSRQHQW?/RFDWLRQ?,QGH[
Test, page 21-38
Test, page 10-14
Motor Test, page 10-4
Test, page 10-17; Replacement, page 10-17
Motor Test, page 10-4

Honda CRV Shop Manual 1997 2002 (10) Summary of Content

)DQRQWUROV)DQRQW UROVRPSRQHQW/RFDWLRQ,QGH[Test, page 21-38Test, page 10-14Motor Test, page 10-4Test, page 10-17; Replacement, page 10-17Motor Test, page 10-4