Mercedes A 190 2001 Owners Manual Polish PDF

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego samochodu marki Mercedes-Benz!
Przed odbyciem pierwszej jazdy nale¿y poznaæ
budowê i funkcje samochodu marki
Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê
obs³ugi. Zapewni to Pañstwu wiêcej radoci
z u¿ytkowania samochodu i pomo¿e zapobiec
sytuacjom zagra¿aj¹cym Pañstwu lub innym
osobom.
Wyposa¿enie dodatkowe zosta³o oznaczone
gwiazdk¹ *. W zale¿noci od modelu i kraju
wyposa¿enie pojazdu mo¿e byæ ró¿ne.
Mercedes-Benz stale dostosowuje swoje
pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ techniki
i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany
wygl¹du, wyposa¿enia i rozwi¹zañ technicznych.
Dlatego te¿ dane, ilustracje i opisy zawarte
w instrukcji obs³ugi nie mog¹ stanowiæ
podstawy do jakichkolwiek roszczeñ.
W przypadku ewentualnych pytañ
lub w¹tpliwoci prosimy zwróciæ siê
do ASO Mercedes-Benz.
Instrukcja obs³ugi, instrukcja skrócona
i ksi¹¿ka obs³ugi stanowi¹ wyposa¿enie
samochodu. Nale¿y przechowywaæ je
w samochodzie, a w przypadku sprzeda¿y
pojazdu  przekazaæ je nowemu w³acicielowi.
¯yczymy Pañstwu szerokiej drogi
DaimlerChrysler AG
i DaimlerChrysler Automotive Polska.